« Аренда автокрана

ИНСТРУКЦИЯ ДЛЯ ЛИЦА, ОТВЕТСТВЕННОГО ЗА СОДЕРЖАНИЕ ГРУЗОПОДЪЕМНЫХ МАШИН (КРАНОВ) В ИСПРАВНОМ СОСТОЯНИИ

instrukciya-dlya-lica-otvetstvennogo-za-soderzhanie-gruzopodemnykh-mashin-kranov-v-ispravnom-sostoyanii